Telefon: 059 243 200

Obrazložitev obračunov

1. mesečni obračun ogrevanja

Ko ne dobimo nobenih podatkov o porabi glavnih kalorimetrov, samo razdelimo porabo po delilnikih ali kalorimetrih v procente ( razlika je, da so pri kalorimetrih stanja, porabe itd.. v KWH, pri delilnikih pa v ENO).

Nato te podatke ( procente porabe po posameznem stanovanju ) pošljemo upraviteljem, ki glavno vrednost porabe objekta dobijo od dobavitelja energije. Upravitelji nato razdelijo to vredost po naših posredovanih procentih za vsako stanovanje in pošljejo položnice stanovalcem.

 

Obrazložitev obračun

Obračun toplotne energije:

Dobavitelj energije, upravnik ali popisovalec popiše vsak mesec skupni merilnik objekta in nam poda porabo za tekoči mesec v kWh »Poraba«

Upravnik objekta nam poda ogrevane površine za posamezno odjemno mesto in skupne ogrevane površine »Skupna površina vseh odjemnih mest«

Popisovalec odčita merilnike ogrevanja, katerih seštevek nam, da vsoto porabljenih enot za odjemna mesta skupaj »Vsota merjenih enot«

Najprej izračunamo delež ogrevalne površine »Delež ogrevalne površine«, ki se zračuna tako, da ogrevalno površino enote »Površina« delimo z skupno površino vseh odjemnih mest »Sku. površ. vseh odjem. mest«.

Izračunamo delež pavšalistov in delež merilnikov.

Delež pavšalistov »Delež pavšalistov« je seštevek deležev ogrevalne površine »Delež ogrevalne površine« vseh pavšalistov, pri tistih s kazenskim pavšalom je potrebno nihov delež množit s faktorjem 1,6 (pravilnik o delitvi stroškov ogrevanja).

Delež merilnikov »Delež merilnikov« izračunamo tako, da delež pavšalistov »Delež pavšalistov« odstejemo od 100.

Porabniški delež enote »Porabniški delež« je pri pavšalistih enak deležu ogrevalne površine »Delež ogrevalne površine« pri merilnikih pa ga izračunamo tako, da odčitek merilnikov enote delimo z vsoto vseh merilnikov »Vsota merjenih enot« in nato pomnožimo s deležem merilnikov »Delež merilnikov«.

Delež stroškov po velikosti »Delež stroškov po velikosti« izračunamo tako, da delež ogrevalne površine »Delež ogrevalne površine« pomnožimo s fiksnim deležem (deljenim z 100) »Fiksni delež«.

Delež stroškov po porabi »Delež stroškov po porabi« izračunamo tako, da porabniški delež »Porabniški delež« pomnožimo s variabilnim deležem (deljenim z 100) »Variabilni delež«.

Končni delež porabe »Delež porabe skupaj« izračunamo tako, da seštejemo delež stroškov po velikosti »Delež stroškov po velikosti« in delež stroškov po porabi »Delež stroškov po porabi«.

 

2.letni obračun ogrevanja

Letni obračun ogrevanja se izvaja na koncu kurilne sezone. V letni obračun so vključene že plačane akontacije in poraba celotnega objekta.

Tako dobimo od upravnika koliko je plačal posameznik akontacij skozi kurilno sezono in koliko je bilo potrebno plačati dobavitelju energije za dobavljeno toploto ( nafto ali plin). Upravnik nam sporoči te podatke na katerih mi nato izračunamo ali je potrebno stanovalcem še doplačati za ogrevanje ali dobijo dobropis ( odvisno od dogovora z upraviteljem ).

 

 

RAZDELITEV JE ENAKA KOT PRI MESEČNEM OBRAČUNU!!

 

 

 

Obvestila

Prijava